– Drobljenje, prosijavanje i odvoz materijala u kamenolomu na otoku Braču drobilicama, sijačicom 0-4, 4-8, 8-32, 2006.g.

– Drobljenje, prosijavanje i odvoz materijala u kamenolomu u Požegi “KAMEN INGRAD”

– Uklanjanje objekata kotlovnice, visine 30 m, sa pripadajućim objektima, površine 3.200 m², u tvornici “Pliva”, Zagreb

– Uklanjanje u cijelosti tvornice “Muzička naklada”, Goljak, Zagreb

– Uklanjanje u cijelosti tvornice “Kraš”, Branimirova ulica, Zagreb

– Uklanjanje u cijelosti objekata bolnice u Lipiku.

– Uklanjanje dijela građevine tvornice “Biserka”, Heinzelova, Zagreb

– Uklanjanje pogona poduzeća “Vladimir Gortan”, Lučko

– Uklanjanje unutrašnjosti građevine, sa rezanjem i iskopom, “Varteks”, Trg bana Jelačića, Zagreb

– Uklanjanje kotlovnice i a.b. dimnjaka, “Sabor”, Markov trg 2, Zagreb

– Uklanjanje pogona tvornice “Šavrić“, Slovenska, Zagreb

– Uklanjanje dijela tvornice “Pobjeda“, Zavrtnica 18, Zagreb u cijelosti recikliran i zbrinjen građevinski otpad

– Uklanjanje u cijelosti tvornice “Predionica”, Donje Svetice 46, Zagreb, građevinski otpad recikliran

– Rušenje i rekonstrukcija hotela “Elaphusa” u Bolu na Braču, sa iskopom 2006.g.

– Uklanjanje tvornice gumenih proizvoda “Ris”,Vrapče, Zagreb srušena 23 objekta raznih površina ukupna površina svih objekata 20.500,00 m² u cjelosti

– Uklanjanje dijela bolnice “Rebro”, Zagreb, visine 24 m, 2007.g.

– Uklanjanje dijela pogona “Staklo”, Vlaška, Zagreb

– Uklanjanje unutrašnjosti pogona kotlovnice, “Psihijatrijska bolnica”, Vrapče, Zagreb

– Uklanjanje dijela hotela u Krapini, 2008.g.

– Uklanjanje tvornice “Cresanka”, Cres

– Uklanjanje tvornice “Šimecki”, Trešnjevka, Zagreb, 2007.g.

– Sanacija oborinske i tehnološke kanalizacije Pliva – Savski Marof, 2007.g.

– Izgradnja fekalne, zauljene i oborinske odvodnje Poslovni Park – Sveta Nedjelja, 2007.g.

– Uklanjanje tvornice “KIO” d.o.o. i “KONTEX” d.o.o. Karlovac, 2007.g.

– Uklanjanje silosa, visine 40 m u Kutini, “Petrokemija” d.o.o. Kutina, 2008.g.

– Uklanjanje dijela tvornice mesne industrije “PIK Vrbovec”, Vrbovec, 2006.g.

– Uklanjanje tvornice “Ventilator”, Lučko, Zagreb, 2008.g.

– Uklanjanje “Stare energane”, tvornica Karlovačka pivovara, Karlovac, 2008.g.

– Uklanjanje tvornice “Marin Getaldić” i “Ghetaldus”, Zagreb, 2008.g.

– Uklanjanje hotela “Šmidhen”, Samobor, 2008.g.

– Uklanjanje tvornice “Rapid”, Zagreb, 2009.g.

– Plato za parkiralište “Lagermax”, Zabok, 2009.g.

– Drobljenje i premeljavanje kamena na određene frakcije mobilnim postrojenjima po svim eko standardima u Parku prirode Vranja, kamenolom Vranja, Rijeka, 2009.g.

– Uklanjanje objekata tvornice “Pliva”, izrada asfaltiranog parkinga i zelene površine, Zagreb, 2009/2010.g.

– Uređenje i održavanje okoliša, čišćenje snijega (na godišnjoj razini) “Hospira” “Lagermax”

– Uklanjanje objekata tvornice “Pliva”, Zagreb, 2010.g.

– Uklanjanje niz drugih manjih objekata i mostova; izvođenje iskopa – zemljani radovi; navozi; transport specijalnih tereta; recikliranje građevinskog otpada.

– Uklanjanje objekata tvornice “Pliva”, izrada asfaltiranog parkinga i zelene površine, Zagreb, 2011.g.

– Uklanjanje pročišćavaća vode, nasipavanje, “Belje”, 2011.g.

– Građevinski radovi, vodovod i kanalizacija, “Klimaoprema”, 2011.g.

– Uklanjanje objekata, recikliranje građ.otpada, zemljani radovi u Plivi, “Zagorje tehnobeton”, 2012.g.

– Uklanjanje objekata, recikliranje otpada, “Pliva”, Zagreb, 2012.g.

– Izrada parkirališta, “Pliva”, Zagreb, 2012.g.

– Uklanjanje i demontaža spremnika postrojenja, “Pliva”, Savski Marof, 2012.g.

– Uklanjanje dijela proizvodnog pogona, “Vinarija Mladina”, Krašić, 2012.g.

– Uklanjanje hotela “Korana”, Karlovac, 2013.g.

– Uklanjanje tvornice “TLM”, Šibenik, 2013.-2014.g.

– Uklanjanje objekta br. 13. i uređenje okoliša, “PLIVA”, Zagreb, 2014.g.

– Uređenje EKO dvorišta, “PLIVA”, Savski Marof, 2014.g.

– Sanacija prometnice u krugu tvornice “PLIVA”, Savski Marof, 2014.g.

– Obnova pruge Zagreb – Rijeka, kolodvor Moravice, “PRUŽNE GRAĐEVINE”, 2014.g.

– Izrada drenaže u kolodvoru Moravice, “PRUŽNE GRAĐEVINE”, 2014.g.

– Uklanjanje bespravno sagrađenih objekata – pomorske građevine, Bakar, Rab, “MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA”

– Uklanjanje dimnjaka, “PLIVA”, Savski Marof, 2014.g.

Uklanjanje stambeno poslovne zgrade, ugao Grahorove i Ulice grada Mainza “SA Bišcan d.o.o.”, 2013.g., 2014.g.

Radovi na obnovi pruge Zagreb – Rijeka, dionica Moravice – Skrad “PRUŽNE GRADJEVINE d.o.o.”, 2013.g., 2014.g.

Radovi na izradi drenaže u kolodvoru Moravice “PRUŽNE GRADJEVINE d.o.o.”, 2014.g.

Uredjenje EKO dvorišta, odvodnje i platoa u Savskom Marofu “ADRIA GRUPA d.o.o.”, 2014.g.

Sanacija prometnica u Savskom Marofu “ADRIA GRUPA d.o.o.”, 2014.g.

Radovi na izvršenju inspekc. rješenja za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja (Šibensko-kninska županija, Knin i šibensko priobalje)

Uklanjanje objekta i opreme “PLIVA HRVATSKA d.o.o.”, 2015.g.

Gradjevinski radovi na rekonstrukciji kanalizacije “ADRIA GRUPA d.o.o.”, 2015.g.

Uklanjanje dimnjaka, Savski Marof “PLIVA HRVATSKA d.o.o.” 2015.g.

Radovi na strojnom rešetanju kolosijeka, Ogulin, Moravice i dr. radovi na zamjeni skretnica, izrada drenaže i sl. “PRUŽNE GRADJEVINE d.o.o.”, 2015.g.

Rekonstrukcija tankvana skladišta lako zapaljivih tekucina “PLIVA HRVATSKA d.o.o.”, 2015.g.

Uklanjane tvornice TKZ, Zadar, “JAZINE CENTAR d.o.o.”, Zadar, 2016.g.

Radovi na izvršenju inspekc. rješenja za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja (Istarska, Splitsko-dalmatinska županija)

Izvodjenje niza gradjevinskih radova – strojni iskopi, nabava, doprema i ugradnja geotekstila i ostalih materijala, betoniranje (doprema i ugradnja betona), asfaltiranje (doprema i ugradnja), izgradnja ili rekonstrukcija prometnica.

SVI RADOVI NAVEDENI U REFERENTNOJ LISTI IZVRŠENI SU U ROKU I PO PRAVILIMA STRUKE, TE PAŽNJOM DOBROG GOSPODARA.

Uklanjanje gradjevina i iskop, Strigina-Buzanova, Zagreb, VMD Model d.o.o., 2016.-2017.

Izvodjenje radova na vjetroelektranama, Gracac, HIS d.o.o., 2016.

Demontaza opreme, Rakitje, CE-ZA-R d.o.o., 2016.

Radovi na dioniciu pruge kolodovor Plavno – Padjan, Pruzne gradjevine d.o.o., 2017.

English